سالاد

بازدید : 1396   |      

سالاد فصل
سالاد روس
سالاد سزار
سالاد والدروف
سالاد ماکارونی
سالاد بلژیکی
سالاد کیمیچی
کلم سفید
سالاد شیرازی

* کلیه سالادها با مواد اولیه تازه تهیه می گردد .
* سفارشات 24 ساعت قبل گرفته خواهد شد .
* حداقل سقف سفارش 5 پرس می باشد .

** تلفن سفارشات : 06633223117

سالاد فصل
سالاد روس
سالاد سزار
سالاد والدروف
سالاد ماکارونی
سالاد بلژیکی
سالاد کیمیچی
کلم سفید
سالاد شیرازی


سفارش غذای خانگی مرتبط